shadow_left
Logo
Shadow_R
PolishEnglishGerman formal - Sie
Opis Projektu
Lokalizacja
Plan skomunikowania lotniska
Parametry Portu Lotniczego
Stan projektu
Opracowana dokumentacja
Studium Wykonalności
Zagospodarowanie terenu
Decyzja środowiskowa
Pozyskiwanie gruntów
Przetargi i konkursy
Korzyści z budowy lotniska

   
Aktualności

16.06.2015r.

Zakończona została, trwająca 13 miesięcy, Inwentaryzacja przyrodnicza terenu projektowanego portu lotniczego. Dnia 16.06.2015 r. Wykonawca przedłożył Raport końcowy z przeprowadzonych badań terenowych.

29.04.2014r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO  

Spółka PLK SA w dniu 29 kwietnia 2014r. podpisała umowę na realizację Inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanego portu lotniczego Kielce, zlokalizowanego w Obicach, gm. Morawica i Grabowcu gm. Chmielnik z firmą EKOVERT  Łukasz Szkudlarek  ul. Średzka 39/1,  Wrocław.  Informację o zawarciu umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych - Nr ogłoszenia: 154158 i 154918-2014 . Termin reazlizacji zamówienia to 13 miesięcy do dnia podpisania umowy.    

14.04.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETRAGU NA OPRACOWANIE INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w perzetragu nieograniczony na opracowanie Inwentaryzacji przyrodniczej terenu  projektowanego portu lotniczego Kielce, zlokalizowanego w Obicach, gm. Morawica i Grabowcu gm. Chmielnik - do pobrania. 

INFORMACJA - POBIERZ

18.03.2014r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  NA USŁUGI  

W dniu 18.03.2012 r  Spółka PLK SA ogłosiła w Biuletynie Zamówien Publicznych, pod numerem  90310 - 2014, przetarg nieograniczony na opracowanie Inwentaryzacji przyrodniczej terenu  projektowanego portu lotniczego Kielce, zlokalizowanego w Obicach, gm. Morawica i Grabowcu gm. Chmielnik. Szczegóły w zakładce Przetargi i Konkursy

17.02.2014

Informacja o unieważnieniu Konkursu ofert na wykonanie Inwentaryzacji przyrodniczej rejonu projektowanego lotniska w Obicach.

Ze względu na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy na realizację zamówienia z wybranym Oferentem, unieważnia się rozstrzygnięcie oraz postępowanie  na wybór Wykonawcy Inwentaryzacji przyrodniczej rejonu projektowanego portu lotniczego w Obicach .  

Na etapie negocjowania ostatecznych warunków umowy ujawniono, iż  zaproponowana przez wybranego Wykonawcę metodyka badań nie wyczerpuje w pełni oczekiwań Zamawiającego. Procedurę wyłonienia Wykonawcy unieważnia się  na podstawie, obowiązującego w PLK SA,  Regulaminu Ramowych Procedur Udzielania Zamówień Publicznych na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane o wartości   szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro  netto.  

05.02.2014

Spółka Port Lotniczy Kielce SA informuje, że postępowanie  w trybie zapytania ofertowego,  na wykonanie Inwentaryzacji  przyrodniczej terenu  projektowanego portu lotniczego Kielce w Obicach, zostało zakończone.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło sześć ofert  firm:

      1.  EMPEKO S.A.,  Poznań 

      2.  EKOLOGIC  Michał Stopczyński,  Łódź

      3.  Pracownia Badań  Ekologicznych „NATURA” Marek Wierzba Żabokliki,

      4.  VIA NATURAE  Agata Brzezińska,  Wrocław

      5.  VANELLUS ECO, Firma Przyrodnicza  Łukasz Tomasik,  Ostrowiec Św.

      6.  EKOVERT  Łukasz Szkudlarek,  Wrocław   

Za najkorzystniejszą ofertę i spełniającą wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym uznano ofertę Pracowni Badań  Ekologicznych „NATURA” Marek Wierzba, Żabokliki.  

09.01.2014

Wyjaśnienie do Zapytania ofertowego z dnia 19.12.2013r. w sprawie wykonania   Inwentaryzacji  przyrodniczej terenu  projektowanego portu lotniczego Kielce w Obicach  

W związku zapytaniem jednego z oferentów o uściślenie zakresu badań inwentaryzacyjnych w stosunku do roślin i zwierząt nie podlegających w żaden sposób ochronie, uprzejmie wyjaśniam , że  w stosunku do  gatunków roślin i zwierząt pospolitych,  występujących powszechnie ,  inwentaryzacja może odnosić się w sposób uogólniony.   

W inwentaryzacji jednak nie może całkowicie pominąć  gatunków roślin i zwierząt pospolitych, a raport oddziaływania na środowisko powinien odnosić się do całego świata przyrodniczego w zasięgu oddziaływania  (zajętości terenowej)  inwestycji. Stąd inwentaryzacja powinna uwzględniać  także gatunki pospolite i zwierać  ich  wykaz jednak bez podawania ich konkretnej  liczebności oraz dokładnej lokalizacji  czy opisu tendencji rozwojowych.  

W przypadku bardzo licznych grup gatunków pospolitych, można ograniczyć się do podania nazw rodzajowych, oczywiście tylko w uzasadnionych przypadkach i tylko wtedy gdy  w żaden sposób nie spowoduje to obniżenia wartości inwentaryzacji , która ma posłużyć do opracowania pełnowartościowego raportu oddziaływania na środowisko.  

Jednocześnie przedłuża się termin składania ofert do dnia 27 stycznia 2014 roku, do godz. 15.00.   19.12.2013 Spółka Port Lotniczy Kielce S.A. zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na wykonaniu  Inwentaryzacji  przyrodniczej terenu  projektowanego portu lotniczego Kielce w Obicach.  Treść Zapytania ofertowego  z opisem  przedmiotu  zamówienia oraz warunki udzielenia  zamówienia są do pobrania z menu bocznego  "Przetargi i konkursy".

13.12.2013

Wojewódzki  Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Spółki PLK SA na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: DOOŚ-oaI.4230.3.2012.mko.26 z 3.07.2013r., w której  GDOŚ  uchylił decyzję środowiskową Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach dla portu lotniczego Kielce w Obicach. Spółka oczekuje na  uzasadnienie wyroku. 

11.10.2013

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas zadeklarował poparcie dla planów budowy portu lotniczego dla regionu w Obicach.

Jak powiedział, w wywiadzie dla Kieleckiego Tygodnika Radiowego  Kielce Plus oraz Radia Kielce,  do tej decyzji skłonił  go brak szans na unijne dofinansowanie  rozbudowy lotniska w Masłowie oraz minimalizacja podstawowego zakresu budowy lotniska w Obicach, co urealniło jego  wykonanie  i utrzymanie.

Marszałek planuje wspomóc projekt poprzez budowę drogi łączącej krajową trasę na Busko  z drogą wojewódzką z Kielc do Pińczowa,  która będzie drogą dojazdową dla lotniska. Przebieg drogi o długości około 5,6 km ustalił Miejscowy Plan Zagospodarowania a jej niweletę Plan Ukształtowania Poziomego terenu planowanego lotniska.

Ta sama droga otworzy jeszcze przed wybudowaniem Portu Lotniczego Kielce dostęp do położonych na północ od lotniska terenów przemysłowych umożliwiając ich rozwój.

  droda.bmp

8.08.2013

W dniu 8.08.2013r. Spółka PLK SA wniosła skargę na  decyzję  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.07.2013 r. znak: DOOŚ-oaI.4230.3.2012.mko.26.  Decyzja ta uchyla  w  całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 21.03.2012r, znak: WOO.I-4230.1.2011.JO.19 (RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-31/09/ml), w której określono środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie  Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Poniżej treść skargi.

SKARGA- POBIERZ

 26.07.2013

 

  Oświadczenie Zarządu Spółki Port Lotniczy Kielce SA
w sprawie uchylenia decyzji środowiskowej na realizację portu lotniczego Kielce w Obicach

 

Dnia  3 lipca 2013r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zakończył postępowanie w sprawie odwołania od decyzji środowiskowej  dla Regionalnego Portu lotniczego Kielce i uchylił w całości (wydaną 21 marca 2012)  decyzję  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

GDOŚ uchylił przedmiotową decyzję, gdyż jak wyjaśnia w uzasadnieniu, decyzja wydana została z naruszeniem przepisów Kpa  oraz ustawy ooś poprzez błędne zakwalifikowanie przedsięwzięcia budowy lotniska i eksploatacji złoża wapieni jako  przedsięwzięć powiązanych technologicznie. Co za tym idzie (jak dalej twierdzi  GDOŚ), poprzez błędną  kwalifikację,  RDOŚ naruszył właściwość rzeczową, gdyż posiadając kompetencje powierzone „spec ustawą lotniskową”  do wydania decyzji środowiskowej dla lotniska, wydał równocześnie decyzje dla  wydobycia kopaliny, do czego nie był uprawniony.

Ponadto, jak dalej uzasadnia swoją decyzję GDOŚ,  organ pierwszej instancji opierając się na nieścisłym materiale dowodowym niewłaściwie rozpoznał sprawę i nie przeprowadził wystarczającego  postępowania dowodowego.  
Jak zaznaczono w decyzji GDOŚ: „wydanie decyzji kasacyjnej i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia może mieć miejsce w przypadku łącznego wystąpienia dwóch przesłanek: postępowanie pierwszo instancyjne było prowadzone z naruszeniem przepisów postępowania oraz konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie”  - co GDOŚ cytuje ze przywołanym Art. 138 § 2 KPA.

Odnosząc się do sprawy „procedowania przez RDOŚ w sprawie wydobycia kopaliny” – bo tak zostało to nazwane w Uzasadnieniu Decyzji GDOŚ, informujemy że
GDOŚ procedował w sprawie dotyczącej budowy, uruchomienia i eksploatacji Portu Lotniczego Kielce w Obicach, uwzględniając zgodnie z Art. 3 ust. 1 pkt.13 ustawy OOŚ, wszystkie zagadnienia technologiczne wchodzące w skład tego procesu inwestycyjnego.

W procesie makroniwelacji a więc robót ziemnych których przeprowadzenia wymaga technologia budowy lotniska, należy rozwiązać problem nadmiaru ok. 13 mln ton (ponad 5mln m³) surowca skalnego który występuje na terenie przyszłego lotniska w formie wzniesienia.

Jedynym uzasadnionym gospodarczo i zgodnym z prawem sposobem jest wybranie metodami górniczymi surowca przez wyspecjalizowaną firmę do głębokości planowanego ukształtowania terenu lotniska. Może się to odbyć na podstawie koncesji zezwalającej na wydobycie kruszywa a więc uruchomienia w tym rejonie kopalni która wykona eksploatację. Celem funkcjonowania tej szczególnej kopalni nie jest produkcja kruszywa, ale przeprowadzenie makroniwelacji. Celem firmy wykonującej eksploatację będzie produkcja kruszywa na bazie czasowo udostępnionych zasobów skalnych.

Stoimy na stanowisku że GDOŚ mylnie zakwalifikował włączenie oddziaływania kopalni do raportu. Błąd polega na nieuwzględnieniu szczególnych cech i celów „kopalni” w całym procesie. Dowodzenie braku spójności technologicznej „funkcjonowania kopalni” i „funkcjonowania lotniska” w tym konkretnym przypadku, pomija zupełnie cel jakiemu „kopalnia”  ma służyć. Cytowanie w dowodzie  definicji pojęć „lotnisko” i „kopalnia” czy stwierdzenia w rodzaju: „procesy prowadzone na terenie lotniska w żaden sposób nie wpłyną na wydobycie i przeróbkę kruszywa”, są według nas nieprzystające do powagi instytucji która ich używa w uzasadnieniu swojej decyzji.

Proszę również zauważyć że w omawianym procesie wydawania decyzji uczestniczyli nie tylko jego autorzy (renomowana w branży środowiskowej firma), cały urząd RDOŚ, oraz członkowie Komisji Wojewódzkiej. Żaden z uczestników tego procesu a jest to spora armia specjalistów, podczas prawie 4-ch lat jego trwania nie miał wątpliwości co do słuszności interpretacji Art. 3 ust. 1 pkt.13 ustawy OOŚ.

Trzeba zauważyć, że koronny argument GDOŚ przemawiający za uchyleniem decyzji jest wynikiem dosyć specyficznego i odosobnionego sposobu interpretowania przepisów.
 
Ponadto należy wiedzieć że: oddzielne procedowanie w sprawie tej szczególnej kopalni w Obicach może być bardzo trudne a z dużym prawdopodobieństwem niemożliwe.
 
W tej konkretnej lokalizacji, ze wskazanym w raporcie oddziaływania na środowisko zakresem terytorialnym i warunkami geotechnicznymi - ekonomiczny, techniczny a także środowiskowy sens takiego przedsięwzięcia jest wątpliwy.
 
Powody tego stanu rzeczy są następujące:
 
- W regionie występuje wiele złóż łatwiej dostępnych i z materiałem skalnym o lepszych parametrach
 
- Możliwości produkcyjne istniejących w regionie z uwzględnieniem uruchomionych w ostatnich latach i gotowych do uruchomienia kopalni przekraczają aktualne zapotrzebowanie rynku
 
- Optymalna technicznie, ekonomicznie i geologicznie eksploatacja złoża „kamienna Góra” w Obicach powinna przebiegać na nieco innym obszarze i z zupełnie innymi założeniami dotyczącymi kierunków i poziomu eksploatacji – najlepszy materiał znajduje się gdzie indziej i na większej głębokości.
 
- Wariant eksploatacji przedstawiony w Raporcie jest wymuszony koniecznym do osiągnięcia jak najmniejszym kosztem ukształtowaniem terenu pod potrzeby przyszłego portu lotniczego.
 
Inwestor przygotował na potrzeby wniosku o koncesję na wydobycie kopaliny Projekt Zagospodarowania Złoża (PZZ), wraz z obszerną analizą ekonomiczną przedsięwzięcia.PZZ uwzględnia wszystkie aspekty wydanej przez RDOŚ decyzji środowiskowej a także konieczny do uzyskania efekt, w postaci przygotowanego pod potrzeby budowy portu lotniczego terenu. Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia jasno stwierdza jego niską opłacalność przy przyjętych założeniach. Wskazuje też możliwości poprawy efektów ekonomicznych, które jednak nie będą wtedy spójne z przyjętymi jak wyżej założeniami dotyczącymi budowy portu lotniczego.
 
 
 
Prowadzona tylko do poziomu docelowej niwelety lotniska eksploatacja złoża nie ma sensu z punktu widzenia ekonomiki kopalni, zwłaszcza że najlepszy materiał zalega głębiej i nie do końca pokrywa się z wyznaczonym przez plan makroniwelacji obszarem.  
 
Przygotowany w sposób zgodny z planem makroniwelacji projekt budowy kopalni ma małe szanse na przejście choćby przez procedury środowiskowe, gdzie ekonomiczny sens tak głębokiej ingerencji w środowisko zostanie podważony.
 
Składając w oparciu o przygotowany dla takiego przedsięwzięcia wniosek o wydanie koncesji na wydobycie, również możemy się spodziewać takich zarzutów.
 
Uruchomienie w tej lokalizacji i kształcie kopalni jest usprawiedliwione tylko celem dla jakiego musi zostać zrealizowana, a więc budową portu lotniczego.
 
Jak obronić uruchomienie kopalni jako niezależnego  przedsięwzięcia skoro można  je uzasadnić tylko wiążąc  go z budową portu lotniczego,  nie narażając się przy tym na zarzut naruszenia Art. 3 ust. 1 pkt. 13 Ustawy OOŚ?  (konieczność uzyskania jednej decyzji dla wszystkich przedsięwzięć uczestniczących w procesie inwestycyjnym).
 
Odnosząc się do zarzutów dotyczących zagadnień przyrodniczych które GDOŚ zawarł w uzasadnieniu swojej Decyzji:
Raport oddziaływania na środowisko składany przez PLK SA jako załącznik wniosku o wydanie decyzji Środowiskowej, powstał na przełomie 2008 i 2009 roku, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami i wymogami organów. Wniosek złożono w RDOŚ 10.08 2009.
 
Na wezwanie RDOŚ wniosek był uzupełniany czterokrotnie a w sposób istotny trzy razy. Największe i najdłużej trwające uzupełnienia nastąpiły wskutek uwag Regionalnej  Komisji do Spraw Ocen  Oddziaływania  na Środowisko a dotyczyły głównie etapu wydobycia kopaliny z terenu makroniwelacji.
 
Ostateczne RDOŚ wydał decyzję w dniu 21.03.2012.
 
W czasie trwania procedury zwyczajowo przyjmowane do stosowania przez uczestników procesów środowiskowych standardy rosły wraz z upływem czasu w ogromnym tempie.
 
Przyjmujemy, że w świetle przestrzeganych aktualnie wymogów nasz raport który powstał prawie 5 lat temu (31 miesięcy procedur w RDOŚ i 15 miesięcy w GDOŚ) może nie spełniać wszystkich wymogów. Naszym zdaniem taki problem można było rozwiązać wydając odpowiednio obwarowaną wymogami decyzję.
 
W tym zakresie mamy zamiar oprzeć się na Opinach ekspertów które są przygotowywane.
 
Nie zgadzamy się z zawartymi w uzasadnieniu do decyzji GDOŚ opiniami dyskwalifikującymi  raport w zakresie oddziaływania akustycznego.
W tej sprawie również opinie przedstawią eksperci.
 
Ostatnią grupę uchybień, które według opinii GDOŚ dyskwalifikują Raport i uniemożliwiają utrzymanie decyzji RDOŚ, stanowią błędy formalne uniemożliwiające zlokalizowanie planowanej inwestycji i właściwe ustalenie stron postępowania.
 
Informujemy, że powyższych błędów GDOŚ dopatrzył się używając z niewiadomych dla nas przyczyn poglądowej mapy terenów przyszłego portu lotniczego zamiast załączonego kompletu prawomocnych map ewidencyjnych popartych wypisami z rejestru gruntów.
 
Poglądowa mapa terenów przyszłego portu była wyraźnie opisana jako poglądowa, pokazywała cały teren planowanego portu lotniczego wraz ze strefami oddziaływania oraz planowanymi do przeprowadzenia pod potrzeby „Specustawy lotniskowej”  podziałami działek które zostaną przecięte granicami lotniska. Stąd duża ilość nowych działek które na dzisiaj nie istnieją i które nie były uwidocznione w rejestrach ani na mapach ewidencyjnych – szkoda że w ciągu 15 miesięcy procedowania GDOŚ, po prostu nie zadano pytania w tej sprawie inwestorowi. 
 
Komentarz ogólny:
 
- Nie zgadzamy się z decyzją GDOŚ i będziemy ją skarżyć, zwłaszcza że nieodwołalnie pozbawiła nas szansy skorzystania w procesie budowy lotniska z przywilejów „specustawy lotniskowej” co będzie jedynym trwałym skutkiem tej decyzji. Ze względu bowiem na termin wydania decyzji i wynikający z niej zakres uzupełnień, uwzględniając procedury których rozpoczęcie możliwe jest po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej a których zakończenia wymagać będzie możliwość złożenia do Wojewody wniosku o wydanie decyzji na realizację lotniska użytku publicznego, nie będziemy w stanie złożyć takiego wniosku przed 31 grudnia 2015. Ten termin jest zaplanowanym w ustawie końcem jej obowiązywania.
 
- W tym oświadczeniu nie odnosimy się do wszystkich zagadnień i zarzutów które poruszymy w naszej skardze, oświadczenie dotyczy tylko najistotniejszych elementów Decyzji GDOŚ i jej uzasadnienia – polecamy wszystkim lekturę zwłaszcza uzasadnienia i wyrobienie sobie na tej podstawie własnej opinii. Informujemy że po złożeniu skargi do Sądu Administracyjnego w Warszawie co musi nastąpić przed 9 sierpnia 2013 treść tej skargi zostanie udostępniona na naszych stronach internetowych.
 
- Konieczności uzupełniania raportów środowiskowych – a to było podstawą konstruowania zarzutów o niekompetentnie przygotowanej dokumentacji - nie są czymś niezwykłym, zwłaszcza w przypadku tak dużego, złożonego, a w naszej sprawie nawet bezprecedensowego przedsięwzięcia.
 
- Prawo ochrony Środowiska i wydawanie decyzji Środowiskowych nie jest obszarem zero-jedynkowym, a podejmowane na nim decyzje zawsze będą subiektywne.  
 
 

Kielce, 2013.07.26.                                                                                                     Ryszard Muciek                                                                                                                
                                                                                                                               Prezes Zarządu PLK SA
       

24.07.2013

Dnia 3 lipca 2013r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zakończył postępowanie w sprawie odwołania od decyzji środowiskowej  dla Regionalnego Portu lotniczego Kielce i uchylił w całości (wydaną 21 marca 2012)  decyzję  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.  W najbliższych dniach zostanie opublikowane oświadczenie Zarządu Spółki w tej sprawie.

07.05.2013 

Termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla RPL Kielce został ponownie przedłużony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do dnia 31.05.2013r.

1.03.2013

Termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla RPL Kielce został ponownie przedłużony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do dnia 30.04.2013r.

19.12.2012

Termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla RPL Kielce został ponownie przedłużony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do dnia 28.02.2013r.

30.10.2012

Termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla RPL Kielce został ponownie przedłużony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do dnia 14.12.2012r.

10.09.2012

W dniu 10.09.2012r Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadomił, że przedłużył do dnia 29.10.2012r. termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla RPL Kielce.

09.08.2012

W dniu 9.08.2012 r. zakończono przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, w m. Grabowiec i m. Piotrkowice gm. Chmielnik. Nowo wybudowana sieć obejmuje 970 m linii napowietrznej oraz 1395m linii kablowej podziemnej.

29.06.2012

Na dzień 31 sierpnia 2012r Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyznaczył termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla RPL Kielce.  

21.05.2012

W dniu 21.05.2012r Spółka PLK SA podpisała umowę z wybranym Wykonawcą ( EPRD Biuro Polityki Regionlnej Sp. zo.o. Kielce)  na wykonanie usługi, o wartości poniżej 14 000 EURO, polegającej na opracowaniu Projektu zagospodarowania złoża wapieni Kamienne Góra-Obice wraz z Analizą ekonomiczną oraz uzyskaniem stosownej Koncesji na wydobycie kruszywa. Złoże zlokalizowane jest w centralnej części terenu przeznaczonego pod budowę lotniska, na terenie wzniesienia Kamienna Góra, m. Grabowiec, gm. Chmielnik i przed przystąpieniem do prac makroniwelacyjnych musi zostać usunięte. Eksploatacja kruszywa zostanie zlecona wyspecjalizowanej firmie w drodze postępowania publicznego. Wszczęcie procedury nastąpi prawdopodobnie pod koniec bieżącego roku.

11.05.2012

Zakończono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, w m. Grabowiec i m. Piotrkowice gm. Chmielnik. Spółka PLK SA podpisała umowę na realizację zadania w dniu 11.05.2012r z PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie Zakład Świętokrzyski Kielce. Informacje o zawarciu umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych. Nr ogłoszenia: 158828-2012. Termin zakończenia prac przewidziano na dzień 9 sierpnia 2012 roku.

21.03.2012

W dniu 21 marca  2012 r.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach  wydał  Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach   realizacji Regionalnego Portu Lotniczego Kielce  we wszystkich jego fazach realizacji i rozwoju.
Decyzja nie jest ostateczna.

19.03.2012

W dniu 19.03.2012 r  Spółka PLK SA ogłosiła w Biuletynie Zamówień Publicznych Przetarg nieograniczony na przebudowę  napowietrznej linii elektroenergetycznej  SN-15kV, w m. Grabowiec i m.Piotrkowice gm. Chmielnik. Szczegóły w zakładce: Przetargi i Konkursy.

19.12.2011 i 25.01.2012 

Uzyskanie pozwoleń budowlanych (I i II etap) na przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, w m. Grabowiec i m. Piotrkowice gm. Chmielnik, kolidującej z budową RPL Kielce. Decyzje są prawomocne. Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony w marcu a przeprowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową sieci planowane jest w miesiącach IV-V br. 

14.10.2011 

Wykonawca zrealizował i przedłożył Koncepcję wysokościowego ukształtowania terenu Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Jest to materiał wyjściowy do opracowania Projektu zagospodarowania złoża wapieni występującego na terenie portu lotniczego oraz projektów makroniwelacji i drogi łącznicowej 73/766. W dokumentacji wyznaczono niweletę pasa startowego oraz poziom poszczególnych stref lotniska przy zapewnieniu pełnego bilansowanie się mas ziemnych.

3.10.2011 

Opracowanie i przekazanie do Spółki dokumentacji budowlano-wykonawczej na przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, w m. Grabowiec i m. Piotrkowice gm. Chmielnik, kolidującej z budową RPL Kielce. Obecnie Spółka oczekuje na uzyskanie pozwolenia budowlanego na przebudowę sieci. Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony w grudniu br.

27.06.2011 

W dniu 27.06.2011r  Spółka  PLK SA podpisała umowę z wybranym Wykonawcą na wykonanie usługi, o wartości poniżej 14 000 euro, polegającej na  opracowaniu  koncepcji wysokościowego ukształtowania terenu Regionalnego Portu Lotniczego Kielce.

Dokumentacja jest w trakcie realizacji .

1.10.2010

W dniu 1.10.2010r  Spółka  PLK SA podpisała umowę z wybranym Wykonawcą na wykonanie usługi, o wartości poniżej 14 000 euro, polegającej na  opracowaniu   dokumentacji projektowej  oraz  uzyskanie stosownego pozwolenia budowlanego na przebudowę  fragmentu napowietrznej linii elektroenergetycznej  zlokalizowanej na terenie miejscowości Grabowiec, gm. Chmielnik.

Dokumentacja jest w trakcie realizacji .

26.08.2010

Spółka Port Lotniczy Kielce S.A. zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia budowlanego na przebudowę fragmentu napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, zlokalizowanej na terenie miejscowości Grabowiec, gm. Chmielnik, której przebieg koliduje z projektowanym Regionalnym Portem Lotniczym Kielce.

Treść Zapytania ofertowego  z opisem  przedmiotu  zamówienia oraz warunki udzielenia  zamówienia są do pobrania z menu bocznego  "Przetargi i konkursy".

09.09.2009

W dniu 01.09.2009r. Spółka Port Lotniczy Kielce S.A. otrzymała od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego promesę zezwolenia na założenie lotniska cywilnego w Obicach w gminie Morawica.

Promesa jest zapewnieniem, że po spełnieniu wymogów ustawy Prawo Lotnicze wnioskujący uzyskają zezwolenie na założenie lotniska. W promesie ustalono warunki niezbędne do uzyskania zezwolenia na założenie lotniska oraz okres jej ważności - do 31 grudnia 2013 r. Czas ten zostanie wykorzystany na wykonanie prac przygotowawczych i projektowych związanych z uruchomieniem lotniska.

10.08.2009

W dniu 10.08.2009r. Spółka Port Lotniczy Kielce S.A. wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

25.04.2009

Miasto Kielce podpisało z konsorcjum Autorska Pracownia Projektowa APA Kuryłowicz & Associates i POLCONSULT umowę na wykonanie dokumentacji projektowej: koncepcji architektoniczno budowlanej Portu Lotniczego oraz projektu budowlanego makroniwelacji terenu lotniska. Na podstawie opracowanej dokumentacji oraz promesy ULC spółka Port Lotniczy Kielce wystąpi do Wojewody o wydanie decyzji o zezwolenie na założenie lotniska użytku publicznego.  

22.04.2009

Port Lotniczy Kielce S.A. złożył w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego wniosek o wydanie promesy zezwolenia na założenie lotniska zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 – "Prawo Lotnicze” w trybie ustawy z dnia 12 lutego 2009 – „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego” .

02.04.2009

Decyzja sądu konkursowego stała się prawomocna, trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą.

Ustalono że zdobywcą III miejsca w konkursie jest Studio AG Sp. z o. o. ze Szczecina

16.02.2009

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej i funkcjonalno - przestrzennej Regionalnego Portu Lotniczego Kielce, zlokalizowanego na terenie miejscowości Obice gm. Morawica oraz Grabowiec gm. Chmielnik.

W dniu 16 lutego 2009r. na otwartej sesji Sądu Konkursowego ogłoszono rozstrzygnięcie konkursu.

Sąd Konkursowy wybrał następujące prace spośród nadesłanych pięciu:

I miejsce -   Konsorcjum: POLCONSULT i APA Kuryłowicz & Associates

II miejsce -  Konsorcjum: DB Projekt sp. z o.o. Warszawa i ATI Architektura Technika Inwestycje
                      sp. z o.o. Warszawa

III miejsce - Praca nr 2: nie jest możliwe zidentyfikowanie przez Sąd autorów pracy po podanym numerze
                   rozpoznawczym, gdyż taki nr nie występuje na żadnej z kart identyfikacynych

Oczekujemy na uprawomocnienie się decyzji Sądu, następnie Zamawiający po negocjacjach podpisze ze zwycięzcą umowę na przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz projektu budowlanego prac makroniwelacyjnych.

04.11.2008

W dniu 4-go listopada 2008 Spółka odebrała zamówiony w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dokument zatytułowany „Plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego regionie dla planowanego Portu Lotniczego Kielce w Obicach wraz ze sposobem uniknięcia kolizji z ruchem lotniczym prowadzonym z istniejących już sąsiednich lotnisk”.

Zawiera on plan organizacji ruchu lotniczego dla projektowanego lotniska Kielce – Obice wraz z projektami procedur podejścia do lądowania oraz projektem strefy kontrolowanej lotniska jak również analizę kolizyjności zaproponowanych rozwiązań z istniejącymi strukturami przestrzeni powietrznej.

Wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego rejonu lotniska i Decyzją o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Inwestycji” będzie on załącznikami do wniosku o Promesę Zezwolenia na Założenie Lotniska o którą Spółka wystąpi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego na początku 2009 roku.

 
 
   
 
Advertisement