shadow_left
Logo
Shadow_R
PolishEnglishGerman formal - Sie
Opis Projektu
Lokalizacja
Plan skomunikowania lotniska
Parametry Portu Lotniczego
Stan projektu
Opracowana dokumentacja
Studium Wykonalności
Zagospodarowanie terenu
Decyzja środowiskowa
Pozyskiwanie gruntów
Przetargi i konkursy
Korzyści z budowy lotniska

   
Decyzja środowiskowa

Chronologiczne zestawienie wydarzeń dotyczących procesu uzyskiwania  przez Spółkę PLK SA decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia  pn.:  Budowa Regionalnego  Portu Lotniczego Kielce, zlokalizowanego na gruntach wsi Obice, gm. Morawica, oraz Grabowiec gm. Chmielnik.

10.08.2009r

Wystąpienie  Spółki PLK SA  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie decyzji środowiskowej.  

14.09.2009r

Otrzymanie od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach   pierwszych uwag dot.  braków w  Raporcie.

22 .09.2009r

Uzupełnienie braków  i przekazanie ich  do RDOŚ.

19.11.2009r i  28.12.2009r

Kolejne uwagi RDOŚ dot.  Raportu.  

01.2010r÷ 04.2010r

Prace nad uzupełnieniem Raportu.

12.05.2010r

Przekazanie do RDOŚ kompletnego uzupełnionego Raportu oddziaływania na środowisko.

17.08.2010r

Otrzymanie kolejnych uwag RDOŚ dot. zawartości Raportu

18.10.2010r

Opracowanie  Aneksu do Raportu i przekazanie do RDOŚ

17.12.2010r

Posiedzenie  Regionalnej  Komisji ds. oceny oddziaływania przedsięzięwcia na środowisko 

21.02.2011r

Otrzymanie od RDOŚ  ostatecznych uwag do Raportu,  po dokonaniu analizy Raportu przez Komisję ds. Ocen

VI-VIII.2011r

Prace nad uzupełnieniem Raportu

24.08.2011r

Przekazanie do RDOŚ  uzupełnienia  do  Raportu oddziaływania na środowisko. RDOŚ przewiduje zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej w dniu 23.11.2011r.   

21.11.2011r

Obwieszczenie RDOŚ o przystąpieniu do oceny oddziaływa przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa. Nowy termin zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej wyznaczono na dzień 15.02.2012r. 

21.03.2012r

W dniu 21 marca  2012 r.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach  wydał  Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach   budowy  Regionalnego Portu Lotniczego Kielce  we wszystkich jego fazach realizacji i rozwoju. Decyzja nie jest ostateczna.

29.06.2012r

Na dzień 31.08.2012r Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyznaczył termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla RPL Kielce.

10.09.2012r 

W dniu 10.09.2012r Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadomił, że przedłużył do dnia 29.10.2012r. termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla RPL Kielce.

30.10.2012r 

Termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla RPL Kielce został ponownie przedłużony  przez  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  do dnia 14.12.2012r. 

19.12.2012r 

Generalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w Warszawie wyznaczył na dzień  28.02.2013r.  nowy termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej.

1.03.2013r 

Generalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w Warszawie wyznaczył na dzień  30.04.2013r.  nowy termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej. 

7.05.2013r 

Generalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w Warszawie wyznaczył na dzień  31.05.2013r.  nowy termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej . 

24.07.2013r 

Dnia  3 lipca 2013r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zakończył postępowanie w sprawie odwołania od decyzji środowiskowej dla Regionalnego Portu lotniczego Kielce i uchylił w całości (wydaną 21 marca 2012) decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.  W najbliższych dniach zostanie opublikowane oświadczenie Zarządu Spółki w tej sprawie.  

8.08.2013r

W dniu 8.08.2013r. Spółka PLK SA wniosła skargę na  decyzję  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.07.2013 r. znak: DOOŚ-oaI.4230.3.2012.mko.26.  Decyzja ta uchyla  w  całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 21.03.2012r, znak: WOO.I-4230.1.2011.JO.19 (RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-31/09/ml), w której określono środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie  Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Treść skargi do pobrania w zakładce AKTUALNOŚCI.

13.12.2013

Wojewódzki  Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Spółki PLK SA na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: DOOŚ-oaI.4230.3.2012.mko.26 z 3.07.2013r., w której  GDOŚ  uchylił decyzję środowiskową Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach dla portu lotniczego Kielce w Obicach. Spółka oczekuje na  uzasadnienie wyroku.     

 
 
   
 
Advertisement