shadow_left
Logo
Shadow_R
PolishEnglishGerman formal - Sie
Opis Projektu
Lokalizacja
Plan skomunikowania lotniska
Parametry Portu Lotniczego
Stan projektu
Opracowana dokumentacja
Studium Wykonalności
Zagospodarowanie terenu
Decyzja środowiskowa
Pozyskiwanie gruntów
Przetargi i konkursy
Korzyści z budowy lotniska

   
Aktualności Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Spis treści
Aktualności
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
       

24.07.2013

Dnia 3 lipca 2013r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zakończył postępowanie w sprawie odwołania od decyzji środowiskowej  dla Regionalnego Portu lotniczego Kielce i uchylił w całości (wydaną 21 marca 2012)  decyzję  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.  W najbliższych dniach zostanie opublikowane oświadczenie Zarządu Spółki w tej sprawie.

07.05.2013 

Termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla RPL Kielce został ponownie przedłużony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do dnia 31.05.2013r.

1.03.2013

Termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla RPL Kielce został ponownie przedłużony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do dnia 30.04.2013r.

19.12.2012

Termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla RPL Kielce został ponownie przedłużony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do dnia 28.02.2013r.

30.10.2012

Termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla RPL Kielce został ponownie przedłużony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do dnia 14.12.2012r.

10.09.2012

W dniu 10.09.2012r Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadomił, że przedłużył do dnia 29.10.2012r. termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla RPL Kielce.

09.08.2012

W dniu 9.08.2012 r. zakończono przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, w m. Grabowiec i m. Piotrkowice gm. Chmielnik. Nowo wybudowana sieć obejmuje 970 m linii napowietrznej oraz 1395m linii kablowej podziemnej.

29.06.2012

Na dzień 31 sierpnia 2012r Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyznaczył termin rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej dla RPL Kielce.  

21.05.2012

W dniu 21.05.2012r Spółka PLK SA podpisała umowę z wybranym Wykonawcą ( EPRD Biuro Polityki Regionlnej Sp. zo.o. Kielce)  na wykonanie usługi, o wartości poniżej 14 000 EURO, polegającej na opracowaniu Projektu zagospodarowania złoża wapieni Kamienne Góra-Obice wraz z Analizą ekonomiczną oraz uzyskaniem stosownej Koncesji na wydobycie kruszywa. Złoże zlokalizowane jest w centralnej części terenu przeznaczonego pod budowę lotniska, na terenie wzniesienia Kamienna Góra, m. Grabowiec, gm. Chmielnik i przed przystąpieniem do prac makroniwelacyjnych musi zostać usunięte. Eksploatacja kruszywa zostanie zlecona wyspecjalizowanej firmie w drodze postępowania publicznego. Wszczęcie procedury nastąpi prawdopodobnie pod koniec bieżącego roku.

11.05.2012

Zakończono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, w m. Grabowiec i m. Piotrkowice gm. Chmielnik. Spółka PLK SA podpisała umowę na realizację zadania w dniu 11.05.2012r z PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie Zakład Świętokrzyski Kielce. Informacje o zawarciu umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych. Nr ogłoszenia: 158828-2012. Termin zakończenia prac przewidziano na dzień 9 sierpnia 2012 roku.

21.03.2012

W dniu 21 marca  2012 r.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach  wydał  Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach   realizacji Regionalnego Portu Lotniczego Kielce  we wszystkich jego fazach realizacji i rozwoju.
Decyzja nie jest ostateczna.

19.03.2012

W dniu 19.03.2012 r  Spółka PLK SA ogłosiła w Biuletynie Zamówień Publicznych Przetarg nieograniczony na przebudowę  napowietrznej linii elektroenergetycznej  SN-15kV, w m. Grabowiec i m.Piotrkowice gm. Chmielnik. Szczegóły w zakładce: Przetargi i Konkursy.

19.12.2011 i 25.01.2012 

Uzyskanie pozwoleń budowlanych (I i II etap) na przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, w m. Grabowiec i m. Piotrkowice gm. Chmielnik, kolidującej z budową RPL Kielce. Decyzje są prawomocne. Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony w marcu a przeprowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową sieci planowane jest w miesiącach IV-V br. 

14.10.2011 

Wykonawca zrealizował i przedłożył Koncepcję wysokościowego ukształtowania terenu Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Jest to materiał wyjściowy do opracowania Projektu zagospodarowania złoża wapieni występującego na terenie portu lotniczego oraz projektów makroniwelacji i drogi łącznicowej 73/766. W dokumentacji wyznaczono niweletę pasa startowego oraz poziom poszczególnych stref lotniska przy zapewnieniu pełnego bilansowanie się mas ziemnych.

3.10.2011 

Opracowanie i przekazanie do Spółki dokumentacji budowlano-wykonawczej na przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, w m. Grabowiec i m. Piotrkowice gm. Chmielnik, kolidującej z budową RPL Kielce. Obecnie Spółka oczekuje na uzyskanie pozwolenia budowlanego na przebudowę sieci. Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony w grudniu br.

27.06.2011 

W dniu 27.06.2011r  Spółka  PLK SA podpisała umowę z wybranym Wykonawcą na wykonanie usługi, o wartości poniżej 14 000 euro, polegającej na  opracowaniu  koncepcji wysokościowego ukształtowania terenu Regionalnego Portu Lotniczego Kielce.

Dokumentacja jest w trakcie realizacji .

1.10.2010

W dniu 1.10.2010r  Spółka  PLK SA podpisała umowę z wybranym Wykonawcą na wykonanie usługi, o wartości poniżej 14 000 euro, polegającej na  opracowaniu   dokumentacji projektowej  oraz  uzyskanie stosownego pozwolenia budowlanego na przebudowę  fragmentu napowietrznej linii elektroenergetycznej  zlokalizowanej na terenie miejscowości Grabowiec, gm. Chmielnik.

Dokumentacja jest w trakcie realizacji .

26.08.2010

Spółka Port Lotniczy Kielce S.A. zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia budowlanego na przebudowę fragmentu napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, zlokalizowanej na terenie miejscowości Grabowiec, gm. Chmielnik, której przebieg koliduje z projektowanym Regionalnym Portem Lotniczym Kielce.

Treść Zapytania ofertowego  z opisem  przedmiotu  zamówienia oraz warunki udzielenia  zamówienia są do pobrania z menu bocznego  "Przetargi i konkursy".


 
 
   
 
Advertisement