shadow_left
Logo
Shadow_R
PolishEnglishGerman formal - Sie
Opis Projektu
Lokalizacja
Plan skomunikowania lotniska
Parametry Portu Lotniczego
Stan projektu
Opracowana dokumentacja
Studium Wykonalności
Zagospodarowanie terenu
Decyzja środowiskowa
Pozyskiwanie gruntów
Przetargi i konkursy
Korzyści z budowy lotniska

   
Aktualności Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Spis treści
Aktualności
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
 
 
Prowadzona tylko do poziomu docelowej niwelety lotniska eksploatacja złoża nie ma sensu z punktu widzenia ekonomiki kopalni, zwłaszcza że najlepszy materiał zalega głębiej i nie do końca pokrywa się z wyznaczonym przez plan makroniwelacji obszarem.  
 
Przygotowany w sposób zgodny z planem makroniwelacji projekt budowy kopalni ma małe szanse na przejście choćby przez procedury środowiskowe, gdzie ekonomiczny sens tak głębokiej ingerencji w środowisko zostanie podważony.
 
Składając w oparciu o przygotowany dla takiego przedsięwzięcia wniosek o wydanie koncesji na wydobycie, również możemy się spodziewać takich zarzutów.
 
Uruchomienie w tej lokalizacji i kształcie kopalni jest usprawiedliwione tylko celem dla jakiego musi zostać zrealizowana, a więc budową portu lotniczego.
 
Jak obronić uruchomienie kopalni jako niezależnego  przedsięwzięcia skoro można  je uzasadnić tylko wiążąc  go z budową portu lotniczego,  nie narażając się przy tym na zarzut naruszenia Art. 3 ust. 1 pkt. 13 Ustawy OOŚ?  (konieczność uzyskania jednej decyzji dla wszystkich przedsięwzięć uczestniczących w procesie inwestycyjnym).
 
Odnosząc się do zarzutów dotyczących zagadnień przyrodniczych które GDOŚ zawarł w uzasadnieniu swojej Decyzji:
Raport oddziaływania na środowisko składany przez PLK SA jako załącznik wniosku o wydanie decyzji Środowiskowej, powstał na przełomie 2008 i 2009 roku, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami i wymogami organów. Wniosek złożono w RDOŚ 10.08 2009.
 
Na wezwanie RDOŚ wniosek był uzupełniany czterokrotnie a w sposób istotny trzy razy. Największe i najdłużej trwające uzupełnienia nastąpiły wskutek uwag Regionalnej  Komisji do Spraw Ocen  Oddziaływania  na Środowisko a dotyczyły głównie etapu wydobycia kopaliny z terenu makroniwelacji.
 
Ostateczne RDOŚ wydał decyzję w dniu 21.03.2012.
 
W czasie trwania procedury zwyczajowo przyjmowane do stosowania przez uczestników procesów środowiskowych standardy rosły wraz z upływem czasu w ogromnym tempie.
 
Przyjmujemy, że w świetle przestrzeganych aktualnie wymogów nasz raport który powstał prawie 5 lat temu (31 miesięcy procedur w RDOŚ i 15 miesięcy w GDOŚ) może nie spełniać wszystkich wymogów. Naszym zdaniem taki problem można było rozwiązać wydając odpowiednio obwarowaną wymogami decyzję.
 
W tym zakresie mamy zamiar oprzeć się na Opinach ekspertów które są przygotowywane.
 
Nie zgadzamy się z zawartymi w uzasadnieniu do decyzji GDOŚ opiniami dyskwalifikującymi  raport w zakresie oddziaływania akustycznego.
W tej sprawie również opinie przedstawią eksperci.
 
Ostatnią grupę uchybień, które według opinii GDOŚ dyskwalifikują Raport i uniemożliwiają utrzymanie decyzji RDOŚ, stanowią błędy formalne uniemożliwiające zlokalizowanie planowanej inwestycji i właściwe ustalenie stron postępowania.
 
Informujemy, że powyższych błędów GDOŚ dopatrzył się używając z niewiadomych dla nas przyczyn poglądowej mapy terenów przyszłego portu lotniczego zamiast załączonego kompletu prawomocnych map ewidencyjnych popartych wypisami z rejestru gruntów.
 
Poglądowa mapa terenów przyszłego portu była wyraźnie opisana jako poglądowa, pokazywała cały teren planowanego portu lotniczego wraz ze strefami oddziaływania oraz planowanymi do przeprowadzenia pod potrzeby „Specustawy lotniskowej”  podziałami działek które zostaną przecięte granicami lotniska. Stąd duża ilość nowych działek które na dzisiaj nie istnieją i które nie były uwidocznione w rejestrach ani na mapach ewidencyjnych – szkoda że w ciągu 15 miesięcy procedowania GDOŚ, po prostu nie zadano pytania w tej sprawie inwestorowi. 
 
Komentarz ogólny:
 
- Nie zgadzamy się z decyzją GDOŚ i będziemy ją skarżyć, zwłaszcza że nieodwołalnie pozbawiła nas szansy skorzystania w procesie budowy lotniska z przywilejów „specustawy lotniskowej” co będzie jedynym trwałym skutkiem tej decyzji. Ze względu bowiem na termin wydania decyzji i wynikający z niej zakres uzupełnień, uwzględniając procedury których rozpoczęcie możliwe jest po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej a których zakończenia wymagać będzie możliwość złożenia do Wojewody wniosku o wydanie decyzji na realizację lotniska użytku publicznego, nie będziemy w stanie złożyć takiego wniosku przed 31 grudnia 2015. Ten termin jest zaplanowanym w ustawie końcem jej obowiązywania.
 
- W tym oświadczeniu nie odnosimy się do wszystkich zagadnień i zarzutów które poruszymy w naszej skardze, oświadczenie dotyczy tylko najistotniejszych elementów Decyzji GDOŚ i jej uzasadnienia – polecamy wszystkim lekturę zwłaszcza uzasadnienia i wyrobienie sobie na tej podstawie własnej opinii. Informujemy że po złożeniu skargi do Sądu Administracyjnego w Warszawie co musi nastąpić przed 9 sierpnia 2013 treść tej skargi zostanie udostępniona na naszych stronach internetowych.
 
- Konieczności uzupełniania raportów środowiskowych – a to było podstawą konstruowania zarzutów o niekompetentnie przygotowanej dokumentacji - nie są czymś niezwykłym, zwłaszcza w przypadku tak dużego, złożonego, a w naszej sprawie nawet bezprecedensowego przedsięwzięcia.
 
- Prawo ochrony Środowiska i wydawanie decyzji Środowiskowych nie jest obszarem zero-jedynkowym, a podejmowane na nim decyzje zawsze będą subiektywne.  
 
 

Kielce, 2013.07.26.                                                                                                     Ryszard Muciek                                                                                                                
                                                                                                                               Prezes Zarządu PLK SA


 
 
   
 
Advertisement