shadow_left
Logo
Shadow_R
PolishEnglishGerman formal - Sie
Opis Projektu
Lokalizacja
Plan skomunikowania lotniska
Parametry Portu Lotniczego
Stan projektu
Opracowana dokumentacja
Studium Wykonalności
Zagospodarowanie terenu
Decyzja środowiskowa
Pozyskiwanie gruntów
Przetargi i konkursy
Korzyści z budowy lotniska

   
Aktualności Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Spis treści
Aktualności
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6

 26.07.2013

 

  Oświadczenie Zarządu Spółki Port Lotniczy Kielce SA
w sprawie uchylenia decyzji środowiskowej na realizację portu lotniczego Kielce w Obicach

 

Dnia  3 lipca 2013r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zakończył postępowanie w sprawie odwołania od decyzji środowiskowej  dla Regionalnego Portu lotniczego Kielce i uchylił w całości (wydaną 21 marca 2012)  decyzję  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

GDOŚ uchylił przedmiotową decyzję, gdyż jak wyjaśnia w uzasadnieniu, decyzja wydana została z naruszeniem przepisów Kpa  oraz ustawy ooś poprzez błędne zakwalifikowanie przedsięwzięcia budowy lotniska i eksploatacji złoża wapieni jako  przedsięwzięć powiązanych technologicznie. Co za tym idzie (jak dalej twierdzi  GDOŚ), poprzez błędną  kwalifikację,  RDOŚ naruszył właściwość rzeczową, gdyż posiadając kompetencje powierzone „spec ustawą lotniskową”  do wydania decyzji środowiskowej dla lotniska, wydał równocześnie decyzje dla  wydobycia kopaliny, do czego nie był uprawniony.

Ponadto, jak dalej uzasadnia swoją decyzję GDOŚ,  organ pierwszej instancji opierając się na nieścisłym materiale dowodowym niewłaściwie rozpoznał sprawę i nie przeprowadził wystarczającego  postępowania dowodowego.  
Jak zaznaczono w decyzji GDOŚ: „wydanie decyzji kasacyjnej i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia może mieć miejsce w przypadku łącznego wystąpienia dwóch przesłanek: postępowanie pierwszo instancyjne było prowadzone z naruszeniem przepisów postępowania oraz konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie”  - co GDOŚ cytuje ze przywołanym Art. 138 § 2 KPA.

Odnosząc się do sprawy „procedowania przez RDOŚ w sprawie wydobycia kopaliny” – bo tak zostało to nazwane w Uzasadnieniu Decyzji GDOŚ, informujemy że
GDOŚ procedował w sprawie dotyczącej budowy, uruchomienia i eksploatacji Portu Lotniczego Kielce w Obicach, uwzględniając zgodnie z Art. 3 ust. 1 pkt.13 ustawy OOŚ, wszystkie zagadnienia technologiczne wchodzące w skład tego procesu inwestycyjnego.

W procesie makroniwelacji a więc robót ziemnych których przeprowadzenia wymaga technologia budowy lotniska, należy rozwiązać problem nadmiaru ok. 13 mln ton (ponad 5mln m³) surowca skalnego który występuje na terenie przyszłego lotniska w formie wzniesienia.

Jedynym uzasadnionym gospodarczo i zgodnym z prawem sposobem jest wybranie metodami górniczymi surowca przez wyspecjalizowaną firmę do głębokości planowanego ukształtowania terenu lotniska. Może się to odbyć na podstawie koncesji zezwalającej na wydobycie kruszywa a więc uruchomienia w tym rejonie kopalni która wykona eksploatację. Celem funkcjonowania tej szczególnej kopalni nie jest produkcja kruszywa, ale przeprowadzenie makroniwelacji. Celem firmy wykonującej eksploatację będzie produkcja kruszywa na bazie czasowo udostępnionych zasobów skalnych.

Stoimy na stanowisku że GDOŚ mylnie zakwalifikował włączenie oddziaływania kopalni do raportu. Błąd polega na nieuwzględnieniu szczególnych cech i celów „kopalni” w całym procesie. Dowodzenie braku spójności technologicznej „funkcjonowania kopalni” i „funkcjonowania lotniska” w tym konkretnym przypadku, pomija zupełnie cel jakiemu „kopalnia”  ma służyć. Cytowanie w dowodzie  definicji pojęć „lotnisko” i „kopalnia” czy stwierdzenia w rodzaju: „procesy prowadzone na terenie lotniska w żaden sposób nie wpłyną na wydobycie i przeróbkę kruszywa”, są według nas nieprzystające do powagi instytucji która ich używa w uzasadnieniu swojej decyzji.

Proszę również zauważyć że w omawianym procesie wydawania decyzji uczestniczyli nie tylko jego autorzy (renomowana w branży środowiskowej firma), cały urząd RDOŚ, oraz członkowie Komisji Wojewódzkiej. Żaden z uczestników tego procesu a jest to spora armia specjalistów, podczas prawie 4-ch lat jego trwania nie miał wątpliwości co do słuszności interpretacji Art. 3 ust. 1 pkt.13 ustawy OOŚ.

Trzeba zauważyć, że koronny argument GDOŚ przemawiający za uchyleniem decyzji jest wynikiem dosyć specyficznego i odosobnionego sposobu interpretowania przepisów.
 
Ponadto należy wiedzieć że: oddzielne procedowanie w sprawie tej szczególnej kopalni w Obicach może być bardzo trudne a z dużym prawdopodobieństwem niemożliwe.
 
W tej konkretnej lokalizacji, ze wskazanym w raporcie oddziaływania na środowisko zakresem terytorialnym i warunkami geotechnicznymi - ekonomiczny, techniczny a także środowiskowy sens takiego przedsięwzięcia jest wątpliwy.
 
Powody tego stanu rzeczy są następujące:
 
- W regionie występuje wiele złóż łatwiej dostępnych i z materiałem skalnym o lepszych parametrach
 
- Możliwości produkcyjne istniejących w regionie z uwzględnieniem uruchomionych w ostatnich latach i gotowych do uruchomienia kopalni przekraczają aktualne zapotrzebowanie rynku
 
- Optymalna technicznie, ekonomicznie i geologicznie eksploatacja złoża „kamienna Góra” w Obicach powinna przebiegać na nieco innym obszarze i z zupełnie innymi założeniami dotyczącymi kierunków i poziomu eksploatacji – najlepszy materiał znajduje się gdzie indziej i na większej głębokości.
 
- Wariant eksploatacji przedstawiony w Raporcie jest wymuszony koniecznym do osiągnięcia jak najmniejszym kosztem ukształtowaniem terenu pod potrzeby przyszłego portu lotniczego.
 
Inwestor przygotował na potrzeby wniosku o koncesję na wydobycie kopaliny Projekt Zagospodarowania Złoża (PZZ), wraz z obszerną analizą ekonomiczną przedsięwzięcia.PZZ uwzględnia wszystkie aspekty wydanej przez RDOŚ decyzji środowiskowej a także konieczny do uzyskania efekt, w postaci przygotowanego pod potrzeby budowy portu lotniczego terenu. Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia jasno stwierdza jego niską opłacalność przy przyjętych założeniach. Wskazuje też możliwości poprawy efektów ekonomicznych, które jednak nie będą wtedy spójne z przyjętymi jak wyżej założeniami dotyczącymi budowy portu lotniczego.
 
 
 
   
 
Advertisement