shadow_left
Logo
Shadow_R
PolishEnglishGerman formal - Sie
Opis Projektu
Lokalizacja
Plan skomunikowania lotniska
Parametry Portu Lotniczego
Stan projektu
Opracowana dokumentacja
Studium Wykonalności
Zagospodarowanie terenu
Decyzja środowiskowa
Pozyskiwanie gruntów
Przetargi i konkursy
Korzyści z budowy lotniska

   
Przetargi i konkursy Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Spis treści
Przetargi i konkursy
Strona 2

29.04.2014r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO  

Spółka PLK SA w dniu 29 kwietnia 2014r. podpisała umowę na realizację Inwentaryzacji przyrodniczej terenu  projektowanego portu lotniczego Kielce, zlokalizowanego w Obicach, gm. Morawica i Grabowcu gm. Chmielnik z firmą EKOVERT  Łukasz Szkudlarek  ul. Średzka 39/1,  Wrocław.  Informację o zawarciu umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych - Nr ogłoszenia: 154158 i 154918 -2014. Termin reazlizacji zamówienia to 13 miesięcy do dnia podpisania umowy.  

14.04.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETRAGU NA OPRACOWANIE INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w perzetragu nieograniczony na opracowanie Inwentaryzacji przyrodniczej terenu  projektowanego portu lotniczego Kielce, zlokalizowanego w Obicach, gm. Morawica i Grabowcu gm. Chmielnik - do pobrania. 

INFORMACJA - POBIERZ

18.03.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  NA USŁUGI  

W dniu 18.03.2012 r  Spółka PLK SA ogłosiła w Biuletynie Zamówien Publicznych, pod numerem  90310 - 2014, przetarg nieograniczony na opracowanie Inwentaryzacji przyrodniczej terenu  projektowanego portu lotniczego Kielce, zlokalizowanego w Obicach, gm. Morawica i Grabowcu gm. Chmielnik. Poniżej zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - do pobrania. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - POBIERZ - nieaktywne od 29.04.2014r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POBIERZ - nieaktywne od 29.04.2014r

17.02.2014

Informacja o unieważnieniu Konkursu ofert na wykonanie Inwentaryzacji przyrodniczej rejonu projektowanego lotniska w Obicach.

Ze względu na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy na realizację zamówienia z wybranym Oferentem, unieważnia się rozstrzygnięcie oraz postępowanie  na wybór Wykonawcy Inwentaryzacji przyrodniczej rejonu projektowanego portu lotniczego w Obicach .  

Na etapie negocjowania ostatecznych warunków umowy ujawniono, iż  zaproponowana przez wybranego Wykonawcę metodyka badań nie wyczerpuje w pełni oczekiwań Zamawiającego. Procedurę wyłonienia Wykonawcy unieważnia się  na podstawie, obowiązującego w PLK SA,  Regulaminu Ramowych Procedur Udzielania Zamówień Publicznych na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro  netto.  

05.02.2014

Spółka Port Lotniczy Kielce SA informuje, że postępowanie  w trybie zapytania ofertowego,  na wykonanie Inwentaryzacji  przyrodniczej terenu  projektowanego portu lotniczego Kielce w Obicach, zostało zakończone.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło sześć ofert  firm:

1.  EMPEKO S.A., Poznań 

2.  EKOLOGIC  Michał Stopczyński,  Łódź

3.  Pracownia Badań  Ekologicznych „NATURA” Marek Wierzba Żabokliki,

4.  VIA NATURAE  Agata Brzezińska, Wrocław

5.  VANELLUS ECO, Firma Przyrodnicza  Łukasz Tomasik,   Ostrowiec Św.

6.  EKOVERT  Łukasz Szkudlarek,   Wrocław   

Za najkorzystniejszą ofertę i spełniającą wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym uznano ofertę Pracowni Badań  Ekologicznych „NATURA” Marek Wierzba, Żabokliki.  

09.01.2014r

Wyjaśnienie do Zapytania ofertowego z dnia 19.12.2013r. w sprawie wykonania  Inwentaryzacji  przyrodniczej terenu  projektowanego portu lotniczego Kielce w Obicach  

W związku zapytaniem jednego z oferentów o uściślenie zakresu badań inwentaryzacyjnych w stosunku do roślin i zwierząt nie podlegających w żaden sposób ochronie, uprzejmie wyjaśniam , że  w stosunku do  gatunków roślin i zwierząt pospolitych,  występujących powszechnie ,  inwentaryzacja może odnosić się w sposób uogólniony.   

W inwentaryzacji jednak nie może całkowicie pominąć  gatunków roślin i zwierząt pospolitych, a raport oddziaływania na środowisko powinien odnosić się do całego świata przyrodniczego w zasięgu oddziaływania  (zajętości terenowej)  inwestycji. Stąd inwentaryzacja powinna uwzględniać  także gatunki pospolite i zwierać  ich  wykaz jednak bez podawania ich konkretnej  liczebności oraz dokładnej lokalizacji  czy opisu tendencji rozwojowych.  

W przypadku bardzo licznych grup gatunków pospolitych, można ograniczyć się do podania nazw rodzajowych, oczywiście tylko w uzasadnionych przypadkach i tylko wtedy gdy  w żaden sposób nie spowoduje to obniżenia wartości inwentaryzacji , która ma posłużyć do opracowania pełnowartościowego raportu oddziaływania na środowisko.  

Jednocześnie przedłuża się termin składania ofert do dnia 27 stycznia 2014 roku, do godz. 15.00.


 
 
   
 
Advertisement