shadow_left
Logo
Shadow_R
PolishEnglishGerman formal - Sie
Opis Projektu
Lokalizacja
Plan skomunikowania lotniska
Parametry Portu Lotniczego
Stan projektu
Opracowana dokumentacja
Studium Wykonalności
Zagospodarowanie terenu
Decyzja środowiskowa
Pozyskiwanie gruntów
Przetargi i konkursy
Korzyści z budowy lotniska

   
Opracowana dotychczas dokumentacja Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

- Ocena przydatności wskazanych przez miasto Kielce terenów pod budowę lotniska

- Oddziaływanie Regionalnego Portu Lotniczego Kielce na gospodarkę miasta Kielce i regionu świętokrzyskiego

- Koncepcja skomunikowania lotniska z regionem i miastem Kielce z wykorzystaniem kolejowych przewozów
  pasażerskich

- Koncepcja układu drogowego dla obsługi RPL Kielce w Obicach

- Zbadanie opinii mieszkańców woj. świętokrzyskiego odnośnie potrzeby budowy RPL w Obicach

- Operat hydrologiczny zlewni rzeki Morawki

- Operat glebowo-gruntowy dla gruntów pochodzenia organicznego oraz mineralnego klas I- III w granicach
  obszaru projektowanego Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w Obicach

- Charakterystyka wybranych elementów meteorologicznych w rejonie projektowanego lotniska

- Studium wykonalności

- Plan Generalny Lotniska

- Analiza kosztów i korzyści

- Program funkcjonalno – użytkowy

- Raport oddziaływania na środowisko

- Oszacowanie rynku

- Optymalizacja robót ziemnych w ramach makroniwelacji obszaru lotniska

- Opracowanie ekofizjograficzne dla Regionalnego Portu Lotniczego

- Rozwiązanie zaopatrzenia w wodę projektowanego Portu Lotniczego Kielce w Obicach wraz z rozpoznaniem
  warunków geologiczno – inżynierskich rejonu lotniska

- Opracowanie map wysokości zabudowy terenu i istniejących przeszkód lotniczych

- Oszacowanie ilości mas ziemnych planowanej makroniwelacji

- Plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego regionie dla planowanego Portu Lotniczego Kielce
  w Obicach wraz ze sposobem uniknięcia kolizji z ruchem lotniczym prowadzonym z istniejących
  już sąsiednich lotnisk

- Nowy Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

- Koncepcja architektoniczno-budowlana i funkcjonalno - przestrzenna  RPL Kielce wraz z projektem
  zagospodarowania terenu lotniska (dokumentacja przyjęta przez Miasto Kielce)

 

 

 

 
 
   
 
Advertisement